Polityka prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

25 maja 2018 roku we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej zacznie być stosowane Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO).W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych informujemy Państwa, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest AVIO Tomasz Nogieć z siedzibą w Olkuszu 32-300 ul. Nowowiejska 55, NIP: 637-215-38-55, REGON: 121693937

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
ul. Nowowiejska 55, 32-300 Olkusz, telefonicznie  693 296 153 lub email: kontakt@aviogroup.pl

2.    Firma przetwarza dane osobowe w celach: 

2.1.  Sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Firmę -  podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 
2.2. Marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Firmy – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
2.3   Rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Firmy – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
2.4.   Wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną -  wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 
3.    Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów, przez czas i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa a także dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

4.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia umowy z Firmą. 
5.    Odbiorcami danych osobowych będą:

5.1. Podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Firmy oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Firmy,
5.2. Podmioty świadczące usługi dostawy produktów,

6.    Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.

7.    W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Firmy z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8, Administrator zachowuje najwyższą staranność, aby zapewnić niezbędne środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Pomysł i wdrożenie

Licencja:

Ten sklep został wykonany przy użyciu PrestaShop™ - oprogramowanie na licencji Open Software License (OSL) v. 3.0.